<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1772422646399701&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Vastuullisuus tarkoittaa vastuunottoa.

Työmme lähtee siitä, että olemme vastuussa harjoittamastamme liiketoiminnasta, sen lopputuloksista sekä sen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

Vastuullista arvonluontia

Assemblinin toiminta perustuu vastuulliseen liiketoimintamalliin, jossa pitkän aikavälin myönteinen kehitys edellyttää sosiaalista ja ekologista arvonluontia.

Oma määritelmämme vastuullisuudesta

Tavoitteenamme on harjoittaa tervettä ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa kunnioitetaan toimintaympäristöä sekä säästetään omia ja muiden resursseja. Pidämme toisin sanoen huolta henkilöstöstä ja muista resursseista sekä otamme huomioon huolto- ja asennuspalveluiden vaikutukset. Toimimalla näin edistämme myönteistä yhteiskuntakehitystä.

 Keskeiset vastuullisuusnäkökohdat

Assemblin on määritellyt 13 keskeistä näkökohtaa, jotka ovat vastuullisuusnäkökulmasta erityisen tärkeitä. Edistämme niitä aktiivisesti ja seuraamme työn etenemistä analysoimalla tunnuslukuja.

• Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen
• Työterveys ja -työturvallisuus (työympäristö)
• Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja tasa-arvo
• Tarjonta (innovatiivisuus ja energiatehokkuus)
• Toimintatavat ja prosessit (tehokkuus ja menetelmien turvallisuus)
• Hankinta ja toimittajaohjaus
• Tuotevalvonta
• Hiilidioksidipäästöt (ilmasto ja energia)
• Luonnonvarojen käyttö ja jätehuolto
• Yhteiskunnallinen hyöty ja yhteiskuntakehitys
• Kasvu ja kannattavuus
• Yhtiön hallinnointi ja riskienhallinta
• Yritysetiikka

Vastuullisuuden hallinta Assemblinissa

Assemblinin organisaatio on hajautettu, ja vastuullisuustyöstä vastaa kukin liiketoiminta-alue. Koordinointia ja seurantaa varten on perustettu yhteinen kestävän kehityksen komitea. Komitean tehtävänä on seurata lainsäädäntöä ja liiketoiminnan vastuullisuushankkeiden toteutusta, kanavoida ja jakaa hyviä aloitteita sekä valmistella yhteisiä asioita konsernijohdon päätettäväksi. Kestävän kehityksen komitean koollekutsuja on konsernin viestintäjohtaja Åsvor Brynnel.

Lue lisää kestävän kehityksen raportista

Assemblinin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti julkaistiin toimintavuodesta 2017. Raportti kuvaa vuoden aikana tehtyä vastuullisuustyötä. Lue täältä lisää.

”Vastuullisuus on sitä, että herätään ymmärtämään omien päätösten seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Assemblinia tulee kehittää myönteiseen suuntaan nyt ja tulevaisuudessa.”

– Mats Johansson, Assemblinin toimitusjohtaja