Allianssimallissa rakentamisen riskit ja mahdollisuudet jaetaan kaikkien hankkeen allianssiosapuolten kesken. Allianssihankkeelle on tyypillistä, että edes hankkeen varsinaista toteutustapaa ei ole ennalta päätetty, vaan se  suunnitellaan ja päätetään yhdessä projektin kehitysvaiheen aikana. Viestintä onkin keskeisessä asemassa allianssimallissa.

Assemblin Oy on mukana allianssi-kumppanina rakentamassa Helsingin Kruunuvuorenrantaan innovatiivista kerrostalokohdetta As Oy Kruunuvuoren Ankkuri.

Allianssitoiminnassa konsulttina toimiva Rami Tuokko Vison Alliance Partners Oy:stä kertoo, että Suomessa on rakennusalalla käynnistetty jo pitkälti yli 30 integroituun toteutusmalliin perustuvaa hanketta, joista allianssihankkeita on yli 20 kappaletta. Allianssit ovat pisimmälle vietyjä integroituja projektitoteutuksia.

- Alliansseissa jaetaan riskit ja mahdollisuudet kaikkien allianssiosapuolten kesken. Allianssihankkeille tyypillistä on, että allianssiosapuolia hankittaessa ei ole vielä päätetty hankkeen tarkkaa sisältöä tai toteutustapoja. Nämä suunnitellaan ja päätetään yhdessä projektin kehitysvaiheen aikana, Tuokko avaa allianssimallin ydinajatusta.  

Viime kädessä kysymys on tiiviistä yhteistyöstä.

- Yhdessä tekemällä ja ideoimalla löydetään parhaat tavat toteuttaa projekti. Projektiosapuoliksi halutaan mukaan kyvykkäitä, osaavia ja hyvän näkemyksen omaavia ammattilaisia, Tuokko kertoo.

Laatua syntyy luottamuksella

Yhteisvastuullisessa rakennusprojektissa on löydettävä yhteisymmärrys tavoitekustannuksesta, tuotantokustannuksista, aikatauluista ja vastuunjaosta. Uudenlaisessa työskentelytavassa urakoitsija on mukana projektissa jo suunnitteluvaiheessa ja kertoo kustannus- ja -aikataulutietoa ennen kuin suunnitelmat lyödään lukkoon.

Tilaajana As Oy Kruunuvuoren Ankkurissa toimiva Merimieseläkekassa pitää alliansseja lupaavana tapana toimia, vaikka kompastuskiviäkin löytyy. Suurin haaste toimintatavassa on kyky pystyä ajattelemaan uudella tavalla.

-Alliansseissa tavoitellaan, että onnistutaan yhdessä keskimääräistä paremmin. Tilaajan vastuulla on löytää allianssiprojektiin parhaat ja oikeat pelaajat. Allianssi-johtaminen on coachingia, jossa pitää saada oikeat pelaajat tekemään oikeilla pelipaikoilla oikeita asioita. Muut paikkaavat toista, jos toinen kaatuu ja epäonnistuu. Onnistutaan yhdessä ja epäonnistutaan yhdessä. Tämä vaatii suunnittelijoilta ja urakoitsijalta aivan uudenlaista ajattelutapaa entiseen nähden. Kaikkien osapuolten pitää olla innoissaan, että saatiin juuri tällainen kohde toteutettavaksi,  kertoo Matti Jokinen Merimieseläkekassasta.

Keskeisintä on kommunikaatio

Uutta ajattelua allianssissa edustaa riskien tunnistaminen ja niiden ennakointi, mutta ennen kaikkea entistä aktiivisempi kommunikointi hankkeen osapuolten kesken. Alliansseissa ei budjettiin tehdä riskivarauksia. Riskejä ei tavoitella, vaan ne tunnistetaan ja pyritään hakemaan niille vastauksia suunnittelun sekä yhteistyön kautta.

–Ollaan proaktiivisia ja mietitään riskien merkityksellisyyttä niin hinnallisesti kuin aikataulullisesti. Mietitään mitä riskeille voidaan tehdä, jotta niitä voidaan pienentää tai eliminoida kokonaan, Jokinen täsmentää.

Alliansseissa uusia innovatiivisia ajatuksia mietitään ennakkoluulottomasti ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutetaan. Osapuolia haastetaan tekemään parhaansa ja miettimään kriittisesti niin omaa kuin muidenkin tekemisiä. Parhaassa tapauksessa kumppanit sparraavat toinen toisiaan.

− Allianssimallissa yksi haaste on aikaansaada täysi luottamus kumppaneiden kesken ja ohjata koko toteuttajatiimi toimimaan aidosti yhteisen päämäärän hyväksi. Tässä on monille urakoitsijoille oppimisen paikka. Kun sopimusehdot on asetettu kaikkien kannalta kohtuullisiksi ja tavoitteet realistisiksi, on mahdollista löytää ja toteuttaa innovaatioita sekä kustannustehokkuutta aivan uudella tasolla, kertoo Assemblin Oy:n asiakaspäällikkö Antti Rovamaa.

Hyvänä esimerkkinä erilaisista uuden toimintatavan tuomista mahdollisuuksista on As Oy Kruunuvuoren Ankkurin kerrostalokohteessa maalämpö, joka on kerrostaloissa uusi tapa niin lämmittää kuin jäähdyttää huoneistoja. Useamman selvittelykierroksen jälkeen kävi ilmi, että maalämpö on toteutettavissa ja vielä kannattava sijoitus pitkäaikaiselle kiinteistönomistajalle.

Ideapajoista Big Roomiin ja työmaalle

Allianssikohteissa voidaan käyttää uusien ajatusten kehittelyyn erilaisia ideointityöpajoja tai ns. Big Room-työskentelyä, jossa projektin eri osapuolet kohteen tarpeiden mukaisesti työskentelevät kaikki samassa työtilassa. Ideointityöpajat taas ovat tyypillisesti yhden osapuolen järjestämiä päivän mittaisia tilaisuuksia. Kummatkin työskentelytavat lisäävät vuorovaikutusta ja vahvistavat luottamusta osapuolten välillä.

Ideointivaiheen jälkeen alliansseissa toimitaan kahdessa eri työvaiheessa.

Kehitysvaiheessa aloitteentekijänä toimii yleensä tilaaja, ja hän kutsuu mukaan projektin tavoitteiden kannalta parhaat mahdolliset tekijäkumppanit. Osapuolet tekevät sopimuksen kehitysvaiheen osalta ja sitoutuvat yhdessä suunnittelemaan, asettamaan projektille aikataulun, tavoitekustannukset sekä tuotantomallit.

Onnistuneen kehitysvaiheen jälkeen allianssikumppanit tekevät uuden sopimuksen tuotantovaiheen osalta. Työmaatoiminta muistuttaa tällöin pitkälti tuttua urakointimallia aikatauluineen.

Toteutusvaiheessa kyvykäs allianssikumppani pystyy näkemään projektissa aina muutaman askeleen etukäteen, kertoo Fira Oy:n työpäällikkö Sakari Pesonen.

-Koska allianssissa kulut korvataan, pystyy urakoitsija vielä toteutusvaiheessakin ehdottamaan ratkaisuja jotka perinteisessä mallissa olisi vaikeata toteuttaa. Esimerkiksi tietyt ratkaisut saattavat tuotannossa lisätä toisen urakoitsijan kustannuksia, mutta samalla vähentää toisen, Pesonen kertoo.

Allianssimalli onkin ennen kaikkea koko hankkeen etu.

-Perinteisellä toteutustavalla tilanne johtaisi pää- ja aliurakoitsijoiden välisiin neuvotteluihin lisätyöstä ja mahdollisista hyvityksistä, mikä tehokkaasti estää muutoksen. Allianssiurakoinnissa riittää että hyötyjen ja haittojen yhteisvaikutus on hankkeelle positiivinen.  Kun hanke hyötyy, hyötyvät urakoitsijat. Yhteistyö ja asioiden fiksumpi tekeminen on helpompaa ja kaikilla toimijoilla on siihen yhteinen taloudellinen intressi, Pesonen summaa.

Lisätietoja

Antti Rovamaa
Allianssi-asiantuntija
antti.rovamaa@assemblin.fi
 
Puh. 041 511 1005